Patientinformation

Resultat utifrån patientenkäter 

Västra götalandsregionen publicerar på sin hemsida resultat utifrån patientenkäter och andra mätningar. 

 

Tryck här för att jämföra olika vårdcentraler inom Västra götaland. Eller gå in på 1177. 

Patientdatalag för säkrare vård

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård. Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat hur den får användas av vårdgivarnas personal. All personal inom hälso- och sjukvården har dessutom tystnadsplikt. Uppgifterna sparas under lång tid och gallring av informationen sker utifrån särskilda regler.

Exempelvis finns uppgifter om:

  • Besök på vårdcentraler, sjukhusmottagningar
  • Besök på tandvårdskliniker, hjälpmedelscentraler
  • Vårdtillfällen på sjukhuskliniker
  • Undersökningar, operationer, åtgärder och eventuella avvikelser
  • Diagnoser
  • Patientavgifter
  • Läkemedel

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen gör det möjligt för oss i vården att ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats.

Detta gör att vi lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Uppgifterna skyddas från insyn av obehöriga.

 

 

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen utanför den vårdenhet där uppgifterna saknas, kan du begära att dina uppgifter spärras. Då begränsar du möjligheten för vården att ge dig en bra och säker vård. Om du vill spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna av en spärr. Om du vill spärra dina uppgifter ska du meddela din vårdcentral eller klinik muntligt eller skriftligt. Du kan när som helst begära att spärren tas bort.

  • Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna är nödvändiga för den vård som du behöver.
  • Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Första gången vi behöver veta om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Ditt samtycke registreras i datasystemet. Det är bara den personal som du har aktuell vårdrelation med, som efter du gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Förutsättningen är att de har ett behov av uppgifterna i sitt arbete för att ge dig vård. Du kan när som helst ändra ditt samtycke.

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal. När du remitteras till en annan vårdcentral medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av den vårdinformation om dig, som patientansvarig läkare har bedömt behövs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

Nationella kvalitetsregister

Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika paitentgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren. 

  

 

Personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud


Achima Care är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.


I enlighet med Dataskyddsförordningen har Achima Care ett dataskyddsombud (DSO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

 

Du kan läsa om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här.

 

Information om Dataskyddsförordningen finns på www.datainspektionen.se.

 

Achima Care är en privat vårdgivare som driver vårdcentraler och rehabenheter i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne, Västmanland.

 

Huvudkontor  

Achima Care AB

Östra prinsgatan 20 

371 31 Karlskrona

 

Uddevalla vårdcentral drivs av: